properties in Cogolin

housing Cogolin

550 000 €

170

4

1

560 000 € whose 5.66% TTC of fees

90

2

583 000 € whose 6% TTC of fees

128

583 000 € whose 6% TTC of fees

150

3

1

690 000 € whose 4.55% TTC of fees

161

3

1

784 000 € whose 5.95% TTC of fees

199

4

1 155 000 € whose 5% TTC of fees

191

6

1

1

249 000 € whose 5.96% TTC of fees

85

2

300 000 € whose 6.01% TTC of fees

90

2

1

Share