properties in Cogolin

housing Cogolin

583 000 € whose 6% TTC of fees

150

3

1

755 000 € whose 4.86% TTC of fees

161

3

1

780 000 € whose 4.84% TTC of fees

180

4

1

784 000 € whose 5.95% TTC of fees

199

4

795 000 €

196

5

3

1 155 000 € whose 5% TTC of fees

191

6

1

1

71 000 € whose 9.23% TTC of fees

53

249 000 € whose 5.96% TTC of fees

85

2

300 000 € whose 6.01% TTC of fees

90

2

1

Share